Zobacz nasze promocje...

 

 

 

 

 

 

 

1141799
dzisiaj
wczoraj
ten tydzień
poprzedni tydzień
ten miesiącu
poprzedni miesiąc
wszystkie wizyty
265
417
888
765353
12365
8976
1141799
2022-06-29 09:24

 

Sprawy organizacyjne:

 1. Organizatorem kursu jest:

"MANTA" Sandra Wyrobek

ul. Życzliwa 35 * 47-200 Kędzierzyn – Koźle * NIP: 749-203-95-36

zwanej dalej „MANTA”

 1. Zajęcia prowadzi wyłącznie wykwalifikowana i doświadczona kadra trenersko – instruktorską z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Zajęcia trwają od 45 do 50minut


Uczestnik kursu powinien:

 • Przyjść na zajęcia 10minut przed wyznaczoną godziną wejścia na basen oraz po zakończeniu zajęć bezzwłocznie opuścić szatnię
 • Posiadać strój pływacki, klapki, czepek, ręcznik.
 • Po przebraniu się i wejściu na nieckę basenu, uczestnik kursu nie ma prawa wejść samowolnie do wody pod nieobecność prowadzącego zajęcia i bez jego pozwolenia.
 • Przestrzegać obowiązującego regulaminu Krytej Pływalni
 1. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody sprzętu, urządzeń pływalni lub osobom trzecim ponosi uczestnik kursu (sprawca) lub jego opiekun przypadku osób niepełnoletnich.
 2. Za utratę lub uszkodzenie przedmiotów pozostawionych w szatni, przebieralni „MANTA” nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Zdjęcia i materiał filmowy wykonany podczas zajęć będzie wykorzystany na stronie internetowej i w celach marketingowych, a rodzice/ prawni opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczenie wizerunku dziecka  i nie roszczą z tego tytułu pretensji i zobowiązań.
 4. Uczestnik / prawny opiekun / rodzic wyraża na przetwarzanie objętych niniejszą umową danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.133,poz883), oraz wykorzystywania w celach informowania o usługach handlowych.

Bezpieczeństwo:

 1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia
 2. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, oraz regulaminu krytej pływalni, a w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:
 • zakazu biegania na terenie basenu
 • zakazu skakania do basenu bez wyraźnego polecenia prowadzących kurs
 • zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji - bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu
 • zakazu popychania, podtapiania innych uczestników kursu

Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.

 1. Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni (szatnia, hole) za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun prawny w przypadku osób  niepełnoletnich.
 1. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący każdorazowo sprawdza stan liczebny grupy według list uczestników
 2. Wszelkie skaleczenia urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie do prowadzącego zajęcia.
 3. Akceptacja regulaminu przez uczestnika, bądź prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) jest jednoznaczna z brakiem przeciwwskazań lekarskich w uczestniczeniu w zajęciach.
 4. Ubezpieczamy uczestników biorących udział w zajęciach.

Uczestnik nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu. W przypadku gdy uczestnik kursu regularnie będzie swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla siebie samego jak i innych uczestników to zostanie wydalony z kursu. Wtedy zostanie dokonany zwrot pieniędzy za ewentualne nie wykorzystane zajęcia.

Płatności:

 1. Uczestnik kursu lub jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) wnosi całościową wpłatę za kurs, która jest potwierdzeniem zapisu na kurs do daty wskazanej przez organizatora kursu.
 2. Zajęcia niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności. W przypadku poważnych chorób, bądź hospitalizowania uczestnika w trakcie trwania kursu istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia po uprzednim uzgodnieniu z Adrianem Wyrobek.

Postanowienia końcowe:

 1. Przystąpienie do pierwszych zajęć jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa w kursie pływania „MANTA”
 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej: www.mantasc.eu
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 4. W trakcie trwania kursu może ulec zmiana ilości grup oraz dni czy godzin prowadzonych zajęć z uwagi na frekwencje oraz zainteresowanie zajęciami.
 5. Zajęcia z przyczyn niezależnych mogą być odwołane o czym wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani oraz o sposobie odrobienia tychże zajęć. 
 6. W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji w przerwie między zajęciami jak i telefonicznie jest Adrian Wyrobek

Adrian Wyrobek – 603 409 424

MANTA GROUP ADRIAN WYROBEK

Kedzierzyn-Kozle, Al. Jana Pawla II 31 (kryta plywalnia, II pietro)

tel. +48 603 409 424, e-mail: mantasc@o2.pl