Zobacz nasze promocje...

 

 

 

 

 

 

 

1358178
dzisiaj
wczoraj
ten tydzień
poprzedni tydzień
ten miesiącu
poprzedni miesiąc
wszystkie wizyty
101
214
315
981831
1428
13334
1358178
2023-12-05 05:01

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Sprawy organizacyjne:

 

1.        Organizatorem kursu jest:
MANTA GROUP Adrian Wyrobek
ul. Życzliwa 35
47-200 Kędzierzyn - Koźle
NIP: 749 199 41 65   
zwanej dalej „MANTA”

 1. Zajęcia prowadzi wyłącznie wykwalifikowana i doświadczona kadra trenersko – instruktorska z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Zajęcia trwają: 45-50minut

Uczestnik kursu powinien:

 • Przyjść na zajęcia 10minut przed wyznaczoną godziną wejścia na basen oraz po zakończeniu zajęć bezzwłocznie opuścić nieckę basenu
 • Posiadać strój pływacki, klapki ręcznik.
 • Po przebraniu się i wejściu na nieckę basenu, uczestnik kursu nie ma prawa wejść samowolnie do wody pod nieobecność prowadzącego zajęcia i bez jego pozwolenia.
 • Przestrzegać obowiązującego regulaminu PŁYWALNI.
 1. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody sprzętu, urządzeń pływalni lub osobom trzecim ponosi uczestnik kursu (sprawca) lub jego opiekun przypadku osób niepełnoletnich.
 2. Za utratę lub uszkodzenie przedmiotów pozostawionych w szatni, przebieralni „MANTA” nie ponosi odpowiedzialności.

Płatności:
1. Uczestnik kursu lub jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) wnosi opłatę , która jest potwierdzeniem zapisu na kurs do daty wskazanej przez organizatora kursu.  Płatności za kurs pływania dokonujemy w czterech równych ratach do 10 dnia każdego miesiąca. I ratę uczestnik kursu jest zobowiązany do wpłaty przed rozpoczęciem się kursu w celu zarezerwowania miejsca.

W przypadku kiedy uczestnik zrezygnuje z kursu po pierwszych kilku zajęciach to pierwsza rata nie ulega zwrotowi.

Płatności można dokonywać gotówką w przerwie między zajęciami lub na poniżej podane konto. Płatność jest realizowana w 4 co miesięcznych równych ratach bądź jednorazowo. Rata miesięczna nie odpowiada ilości zajęć w miesiącu.

Koszt kursu w Kędzierzynie-Koźlu liczony jest na podstawie jednej lekcji, która kosztuje 30zł x ilość zajęć w kursie.

Koszt kursu w Krapkowicach jest liczony na podstawie jednej lekcji, która kosztuje 15zł x ilość zajęć w kursie.

 

                                                                                                                                             

Wpłat dokonujemy na numer konta bankowego podany poniżej tytułem:

 IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz NUMER RATY np. JAN KOWALSKI 1/4

ING BANK ŚLĄSK
42 1050 1517 1000 0090 9584 3711

Osoby chcące otrzymać fakturę VAT za zajęcia proszone są o poinformowanie o tym fakcie przed dokonaniem wpłaty na konto!

 1. Zajęcia niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności. W przypadku poważnych chorób, bądź hospitalizowania uczestnika w trakcie trwania kursu istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia po uprzednim uzgodnieniu z Adrianem Wyrobek. W przypadku braku wpłaty na drugich zajęciach, dziecko jest skreślane z listy uczestników.

Bezpieczeństwo:
1.
Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia
2.Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, oraz regulaminu krytej pływalni, a w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:

 • zakazu biegania na terenie basenu
 • zakazu skakania do basenu bez wyraźnego polecenia prowadzących kurs
 • zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji - bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu
 • zakazu popychania, podtapiania innych uczestników kursu

Uczestnik nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu. W przypadku gdy uczestnik kursu regularnie będzie swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla siebie samego jak i innych uczestników to zostanie wydalony z kursu. Wtedy zostanie dokonany zwrot pieniędzy za ewentualne nie wykorzystane zajęcia.

 1. Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni (szatnia, hole) za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący każdorazowo sprawdza stan liczebny grupy według list uczestników
 3. Wszelkie skaleczenia urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie do prowadzącego zajęcia.
 4. Akceptacja regulaminu przez uczestnika, bądź prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) jest jednoznaczna z brakiem przeciwwskazań lekarskich w uczestniczeniu w zajęciach.
 5. Ubezpieczamy uczestników biorących udział w zajęciach.

Postanowienia końcowe:

 1. Przystąpienie do pierwszych zajęć jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa w kursie pływania „MANTA”. Prawny opiekun podpisując zgodę na udział dziecka w zajęciach akceptuje regulamin.
 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej: www.mantasc.eu oraz każdy rodzic otrzymuje do wglądu i podpisu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 4. W trakcie trwania kursu może ulec zmiana ilości grup oraz dni prowadzonych zajęć z uwagi na zainteresowanie.
 5. Zajęcia z przyczyn niezależnych mogą być odwołane o czym wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani.
 6. Uczestnik kursu lub jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich):

Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu przez MANTA GROUP Adrian Wyrobek, ul. Życzliwa 35, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w celach organizacyjnych i niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia dziecka.

Wyraża zgodę na publikację swojego  wizerunku lub swojego dziecka w celach marketingowych oraz promujących działania realizowane poprzez MANTA GROUP Adrian Wyrobek, ul. Życzliwa 35, 47-200 Kędzierzyn-Koźle na stronie internetowej i portalach społecznościowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest MANTA GROUP Adrian Wyrobek, ul. Życzliwa 35, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (dalej zwany w skrócie Administratorem);
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) i art. 6 ust 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia gody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres okres 5 lat liczonych od roku, w którym zakończono wykonywanie czynności zawartych w umowie.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich oraz swojego dziecka jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział uczestnika w kursie.
 8. Regulamin obowiązuje w sezonie 2022/23. W przypadku zmian jego zapisów zostanie przedstawiona jego wersja do zaakceptowania przez rodziców/ opiekunów dziecka.

 

 

MANTA GROUP ADRIAN WYROBEK

Kedzierzyn-Kozle, Al. Jana Pawla II 31 (kryta plywalnia, II pietro)

tel. +48 603 409 424, e-mail: mantasc@o2.pl