Zobacz nasze promocje...

 

 

 

 

 

 

 

1428057
dzisiaj
wczoraj
ten tydzień
poprzedni tydzień
ten miesiącu
poprzedni miesiąc
wszystkie wizyty
93
168
1495
1051814
6251
8571
1428057
2024-06-24 08:00

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE PŁYWANIA

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.       Organizatorem kursu jest:
         MANTA GROUP Adrian Wyrobek
        
ul. Życzliwa 35
        47-200 Kędzierzyn - Koźle
        NIP: 749 199 41 65   
zwanej dalej „MANTA”
        Tel. 603409424
        e-mail:mantagroup[małpka]o2.pl

 1. Zajęcia prowadzi wyłącznie wykwalifikowana i doświadczona kadra trenersko – instruktorska z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Zajęcia trwają: 45-50 minut
 3. Zapisy na kurs pływania dokonujemy tylko poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie www.mantasc.eu w zakładce REKRUTACJA.
 4. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do przebywania w tym samym budynku, w wyznaczonym miejscu, przez cały czas trwania zajęć.
 5. Prowadzący zajęcia przejmuje opiekę nad uczestnikiem kursu na czas od momentu rozpoczęcia zajęć (tj. sprawdzenia listy obecności) do momentu zbiórki po zakończeniu zajęć.

 

Uczestnik kursu powinien:

 • Przyjść na zajęcia 10minut przed wyznaczoną godziną wejścia na basen oraz po zakończeniu zajęć bezzwłocznie opuścić nieckę basenu
 • Posiadać strój pływacki, klapki ręcznik.
 • Po przebraniu się i wejściu na nieckę basenu, uczestnik kursu nie ma prawa wejść samowolnie do wody pod nieobecność prowadzącego zajęcia i bez jego pozwolenia.
 • Przestrzegać obowiązującego regulaminu PŁYWALNI na której odbywają się zajęcia. Aktualny regulamin pływalni znajduje się na stronie internetowej zarządcy obiektu.
 1. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody sprzętu, urządzeń pływalni lub osobom trzecim ponosi uczestnik kursu (sprawca) lub jego opiekun przypadku osób niepełnoletnich.
 2. Za utratę lub uszkodzenie przedmiotów pozostawionych w szatni, przebieralni „MANTA” nie ponosi odpowiedzialności.

PŁATNOŚCI / ZAPISY / REZYGNACJA

 1. Wykupienie kursu nauki pływania lub zajęć jednorazowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 1. Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.
 2. Uczestnik zajęć nauki pływania uiszcza opłatę w PLN zgodnie z cennikiem przez przelewem tradycyjnym. Na konto wskazane na naszej stronie internetowej http://www.mantasc.eu w zakładce KONTAKT lub poniższe dane:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz NUMER RATY np. JAN KOWALSKI 1/4

ING BANK ŚLĄSK
42 1050 1517 1000 0090 9584 3711

Osoby chcące otrzymać fakturę VAT za zajęcia proszone są o poinformowanie o tym fakcie przed dokonaniem wpłaty na konto!

Fakturę wystawimy tylko w ramach danego miesiąca na 7 dni od wystawienia paragonu.

 1. Zapisy na kurs pływania dokonujemy tylko poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie mantasc.eu w zakładce REKRUTACJA.W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • posiadanie dostępu do sieci Internet;
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  • posiadanie aktywnego konta e-mail.

 Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony.

 1. Uczestnik kursu lub jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) wnosi opłatę , która jest potwierdzeniem zapisu na kurs do daty wskazanej przez organizatora kursu. Płatności za kurs pływania dokonujemy w czterech ratach do 10 dnia każdego miesiąca. Aktualny  indywidualny harmonogram wpłat jest dostępny poprzez zalogowanie się do „STREFY RODZICA” w elektronicznym profilu uczestnika kursu.
 2. Pierwszą ratę uczestnik kursu jest zobowiązany do wpłaty przed rozpoczęciem się kursu w celu zarezerwowania miejsca.
 3. W przypadku kiedy uczestnik zrezygnuje z kursu po pierwszych trzech zajęciach to pierwsza rata nie ulega zwrotowi.
 4. W przypadku kiedy uczestnik zrezygnuje z kursu w trakcie jego trwania jest zobowiązany do płatności za cały kurs (wyjątkiem jest hospitalizacja uczestnika zajęć)
 5. Płatność może być realizowana w 4 ratach lub jednorazowo. Rata miesięczna nie odpowiada ilości zajęć w miesiącu.
 6. Koszt kursu:

  Kędzierzyn-Koźle: liczony jest na podstawie jednej lekcji, która kosztuje 32zł x ilość zajęć w kursie.
  Krapkowice: jest liczony na podstawie jednej lekcji, która kosztuje 16zł x ilość zajęć w kursie plus bilet wstępu na basen w Krapkowicach uczestnik kursu wykupuje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującym cennikiem, który jest dostępny na stronie internetowej zarządcy obiektu.

  Zakrzów:

 1. Odrabianie zajęć:

  Kędzierzyn – Koźle: Jest możliwość odrabiania 2 zajęć w ramach całego kursu. Zajęcia odrabiamy w ostatnim tygodniu kursu po uprzednim uzgodnieniu tego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub kontaktu z Adrianem Wyrobek.

  Krapkowice: Nie ma możliwości odrabiania zajęć z uwagi, że uczestnik kursu we własnym zakresie wykupuje bilet wstępu na basen.                

  Zakrzów:

 1. Zajęcia niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności. W przypadku poważnych chorób, bądź hospitalizowania uczestnika w trakcie trwania kursu istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia po uprzednim uzgodnieniu z Adrianem Wyrobek. W przypadku braku wpłaty na drugich zajęciach, dziecko jest skreślane z listy uczestników.

BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia.
 2. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, oraz regulaminu krytej pływalni, a w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:
 • zakazu biegania na terenie basenu
 • zakazu skakania do basenu bez wyraźnego polecenia prowadzących kurs
 • zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji - bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu
 • zakazu popychania, podtapiania innych uczestników kursu
 1. Uczestnik nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu. W przypadku gdy uczestnik kursu regularnie będzie swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla siebie samego jak i innych uczestników to zostanie wydalony z kursu. Wtedy zostanie dokonany zwrot pieniędzy za ewentualne nie wykorzystane zajęcia.
 1. Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni (szatnia, hole) za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący każdorazowo sprawdza stan liczebny grupy według list uczestników
 1. Wszelkie skaleczenia urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie do prowadzącego zajęcia.
 2. Akceptacja regulaminu przez uczestnika, bądź prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) jest jednoznaczna z brakiem przeciwwskazań lekarskich w uczestniczeniu w zajęciach. Udział dziecka / osoby dorosłej w kursie jest jednoczesną akceptacją poniższego regulaminu
 3. Ubezpieczamy uczestników biorących udział w zajęciach.
 4. Rodzic/Opiekun przy wykupywaniu kursu oświadcza, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa dziecka w zajęciach i że poinformuje Organizatora w przypadku wystąpienia takich przeciwwskazań zdrowotnych wypisując  taka informacje w formularzu zapisów w polu „UWAGI RODZICA DO INSTRUKTORA.
 1. Uczestnik kursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku lub swojego dziecka w celach marketingowych oraz promujących działania realizowane poprzez MANTA GROUP Adrian Wyrobek, ul. Życzliwa 35, 47-200 Kędzierzyn-Koźle na stronie internetowej i portalach społecznościowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Przystąpienie do pierwszych zajęć jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa w kursie pływania „MANTA”. Prawny opiekun podpisując zgodę na udział dziecka w zajęciach akceptuje regulamin.
 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej: www.mantasc.eu  
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 4. W trakcie trwania kursu może ulec zmiana ilości grup oraz dni prowadzonych zajęć z uwagi na zainteresowanie.
 5. Zajęcia z przyczyn niezależnych mogą być odwołane o czym wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani. Takie zajęcia zostaną odrobione w innym terminie. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć zostanie dokonany zwrot opłaty za odwołane zajęcia.
 6. Uczestnik kursu lub jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich):

Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu przez MANTA GROUP Adrian Wyrobek, ul. Życzliwa 35, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w celach organizacyjnych i niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia dziecka.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest MANTA GROUP Adrian Wyrobek, ul. Życzliwa 35, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (dalej zwany w skrócie Administratorem);
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) i art. 6 ust 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia gody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres  5 lat liczonych od roku, w którym zakończono wykonywanie czynności zawartych w umowie.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich oraz swojego dziecka jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział uczestnika w kursie.
 8. Regulamin obowiązuje od 01.01.2024. W przypadku zmian jego zapisów zostanie przedstawiona jego wersja do zaakceptowania przez rodziców/ opiekunów dziecka.

 

 

MANTA GROUP ADRIAN WYROBEK

Kedzierzyn-Kozle, Al. Jana Pawla II 31 (kryta plywalnia, II pietro)

tel. +48 603 409 424, e-mail: mantasc@o2.pl